Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijf: de besloten vennootschap Unisol Paneel BV. In depot bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28039748.

Artikel 1 – Definities

1. Waarin in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “de BV” wordt daaronder verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unisol Paneel BV, gevestigd te Roelofarendsveen.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “de wederpartij” wordt daaronder verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met de BV een overeenkomst wenst af te sluiten, respectievelijk heeft afgesloten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of verrichten van diensten, waaronder ook wordt begrepen reparatiewerkzaamheden, alsmede op alle leveringen en op leveringen van de BV.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden ingevolge dit artikel sub 1 bedoelde voorwaarden geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd.

Artikel 3 – Offertes

1. De door de BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
2. De offerten of aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende maten en door of namens Unisol Paneel BV gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden.
3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten, stalen, klemopgaven en modellen, afkomstig van Unisol Paneel BV zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen zijn toelaatbaar. Wijzigingen zijn toegestaan mits deze geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van het bouwwerk.
4. De offerte is, tenzij schriftelijk anders is bepaald, gebaseerd op de prijs van materialen, lonen en sociale en fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten, geldend op de dag van de uitbrenging.
5. Offertes en aanbiedingen, zowel in prijslijsten als afzonderlijk gedaan zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat de opdracht door of namens Unisol Paneel BV uitdrukkelijk is geaccepteerd. Hierbij is altijd noodzakelijk dat de opdracht door de kredietverzekeraar wordt geaccepteerd. Zonder acceptatie derhalve geen opdracht.
6. Bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, monsters stalen en modellen zijn eigendom van Unisol Paneel BV en dienen op eerste verzoek onverwijld zonder ingebrekestelling te worden teruggegeven.
7. Indien geen opdracht wordt verstrekt is Unisol Paneel BV gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4 – Modellen en tekeningen

1. Tekeningen, modellen, technische omschrijvingen, berekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, stalen en monsters maken deel uit van de overeenkomst voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Deze blijven eigendom van Unisol Paneel BV.
2. Indien een tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste.
3. Het is niet toegestaan bij de uitvoering van enig werk gebruik te maken van tekeningen, modellen, technische omschrijvingen, berekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, stalen en monsters afkomstig van Unisol Paneel BV , behoudens wanneer daarover overeenstemming is bereikt, dan wel het werk door Unisol Paneel BV wordt uitgevoerd.

Artikel 5 – Geheimhouding

1. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, beschrijvingen, specificaties, modellen, constructies, schema’s, technische bescheiden, andere bedrijfsinformatie alsmede kennis in de ruimste zin van het woord, afkomstig van de BV, die op enigerlei wijze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht of gekomen.
2. De wederpartij garandeert dat geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op octrooi, merk, model, auteursrechten of andere rechten van derden. De wederpartij vrijwaart de BV voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

Artikel 6 – Prijzen

Indien na aanvaarden van een opdracht enige verhoging van prijsbepalende factoren zich voordoet, waarop de BV redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals stijging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten – ook al is zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst – is de BV gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door de BV geleverde zaken blijven eigendom van de BV, totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de BV gesloten overeenkomst is nagekomen:
a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door de BV verrichte of te verrichten diensten;
b. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van een overeenkomst;
2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het onder sub. 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het op dat moment verschuldigde bedrag.
3. Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de BV hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de BV:
a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en tegen diefstal, en om de polis van deze verzekering ter inzage geven;
b. Alle aanspraken van de wederpartij of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de BV op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
c. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de BV;
d. Op andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de BV ter bescherming van haar eigendomsrecht, met betrekking tot de geleverde zaak wil treffen;

Artikel 8 – Tussenpersonen en toezeggingen

1. Opdrachten aangenomen door, alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers of andere (tussen)personen dienen door de BV schriftelijk te worden bevestigd, alvorens zij de BV binden.
2. Indien bij het sluiten der overeenkomst door de BV of haar personeel toezeggingen zijn gedaan, zullen deze toezeggingen voor zover deze afwijken van het bepaalde in deze voorwaarden slechts gelden indien zij schriftelijk door de BV zijn bevestigd.

Artikel 9 – Omvang opdracht

1. De opdracht omvat uitsluitend hetgeen in de bevestiging is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering der overeenkomst zijn geoorloofd. Meer en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoort in het algemeen: alle werkzaamheden die niet in de orderbevestiging zijn begrepen, maar wel door de BV, dan wel een derde worden verlangd;
2. Wijzigingen als sub 1 bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Ontbreekt de schriftelijke opdracht, dan sluit dat de aansprakelijkheid van de BV op de wederpartij, ter zake van verrekening, niet uit. Bij gebreke van schriftelijke overeenstemming rust het bewijs van de wijziging op de wederpartij.

Artikel 10 – Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de BV tijdig kan beschikken over:
de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
het gebouw, de ruimte, het terrein of het water waarin of waarop het moeten worden uitgevoerd;
voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot het werk van de BV behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de BV voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

Artikel 11 – Overmacht

1. De BV is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht in de ruimste zin des woords.
2. In dit geval wordt onder meer als overmacht beschouwd:
• storingen in het bedrijf, dan wel belemmering waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt;
• staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de opdracht belast;
• oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportbelemmeringen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijnde, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van de BV of in bedrijven waarvan de BV goederen betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan;
• vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook van tijdig en op de juiste wijze bestelde materialen, etc.;
3. In geval van overmacht zal de wederpartij de BV gedurende en naar omstandigheden redelijke termijn na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, de gelegenheid geven haar verplichtingen alsnog na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt, heeft de BV het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventuele door de wederpartij verstrekte materialen zonder enige vergoeding door de BV zullen worden teruggeven aan de wederpartij. De ontbondenverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid wederpartij

1. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop van buitenaf door weersgesteldheid etc. wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien materialen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor schade die door de BV is toegebracht aan kabels, buizen en leidingen, indien de door of namens de wederpartij verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, dan wel in het geheel niet zijn verstrekt.
4. De wederpartij is gehouden de BV te infomeren over de aanwezigheid van milieuverontreiniging in de grond en in het object waarvan c.q. waarin de werkzaamheden verricht moeten worden. Hetzelfde geldt met betrekking tot afbraakmateriaal en voorgeschreven bouwstoffen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de BV

1. De BV is eerst aansprakelijk wegens niet, niet tijdig, niet behoorlijke nakoming van opdrachten, nadat de BV schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan de BV een termijn van één maand gegund moet worden om de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen, alvorens de BV in rechte betrokken kan worden.
2. De BV is voorts nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. Met name is de BV niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade, ten gevolge van handelen of nalaten van personen van wier diensten de BV gebruikt maakt; schade ten gevolge van enige tekortkoming in ontwerp, dan wel defecten of gebreken in ter beschikking gestelde materialen; schade ten gevolge van schending van rechten van derden, voor zover deze worden aangericht op initiatief van de wederpartij, waaronder gevat wordt het gebruik van gegevens welke door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt.
3. Wat betreft door of namens de wederpartij bij de BV aangevoerde materialen, draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade. De wederpartij is gehouden de BV te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schades en interesses waarvoor de wederpartij, alsmede zijn personeel door derden te dier zaken mochten worden aangesproken. Deze vrijwaringsplicht geldt evenzeer voor alle aanspraken van derden, naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht door en in opdracht van de BV
4. De BV is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 14 – Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn, waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn.
2. De levertijd gaat in op het moment dat de BV de aanvang van de werkzaamheden aangekondigd, alsmede in het bezit is van alle materialen en gegevens, onverschillig of deze door de wederpartij dan wel door derden dienen te worden verstrekt.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4. Indien bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd dat uitvoering van de opdracht voor of op een bepaalde dag of uur moet geschieden, wanneer de opleveringstermijn een essentieel bestanddeel vormt van de overeenkomst, heeft de wederpartij in geval van overschrijding van de opleveringstermijn uitsluiten het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 15 – Oplevering

1. Het aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd:
• wanneer de BV, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het aangenomen werk heeft goedgekeurd;
• Na verloop van 8 dagen nadat de BV schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld, dat het aangenomen werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
• Bij ingebruikneming van het werk zijdens de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd;
2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna sub 3 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn;
3. Bij onthouding van de goedkeuring aan het werk is de wederpartij verplicht hiervan binnen 8 dagen schriftelijk mededeling te doen aan de BV onder opgave van redenen.
4. Na de oplevering is de BV niet meer aansprakelijk voor kenbare tekortkomingen aan het werk.
5. De restvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk, indien zij na verloop van één jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Artikel 16 – Betalingscondities

1. Bij overeenkomst tot aanneming van werk zijdens de BV geldt als betalingsconditie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bij het plaatsen van de opdracht 30% van de overeengekomen aanneemsom na de aanvoer van de materialen 30% onmiddellijk na de levering 30% en een maand na de oplevering de resterende 10%.
2. Betaling geschiedt netto à contant binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van de BV, dan wel door storting op een door de BV aan te wijzen bank- of girorekening.
3. Een beroep op enige aftrek tot schuldvergelijking zijdens de wederpartij nummer toegestaan. Hiervan wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.
4. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen de wederpartij nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd, ten aanzien van de overige posten der nota.
6. De wederpartij is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebrekestelling.
7. Wanneer de rekening na bovenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de wederpartij de BV een vertragingsschuld van 1% per maand of gedeelte van een maand.
8. In geval van buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente, de gebruikelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 50,-. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur door een derde incasseerder.
9. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede begrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 17 – Opschorting

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden dat de betalingspositie van de wederpartij op grond van door de BV in te winnen inlichtingen voldoende blijkt te zijn.
2. Zodra en zolang de wederpartij een openstaande rekening, voor zover opeisbaar, niet voldoet, is de BV gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen en daarmede de uitvoering van de opdracht op te schorten.
3. De BV is steeds gerechtigd ten hare genoegen zekerheid te vorderen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
4. Tijdens een opschorting als hierboven bedoeld, heeft de wederpartij niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen en goederen voor rekening en risico van de wederpartij onder de BV
5. Het beweerdelijk niet nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst zijdens de BV ontheft de wederpartij niet van diens verplichtingen.

Artikel 18 – Annulering en wijziging opdracht

1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook behoeft schriftelijke instemming van de BV
2. De meerdere of mindere kosten uit de wijziging van een opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds verrichte van onnut zijnde werkzaamheden.
3. In geval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de wederpartij, is deze schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 19 – Garantie

1. Alle grieven over de uitvoering van het werk kunnen door de wederpartij bij de BV slechts geldend worden gemaakt bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na oplevering van het werk. Indien het gebrek uiterlijk niet zichtbaar is en bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd kon zijn. Het schrijven zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Wanneer de wederpartij tegen het advies van de BV in bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten, is elke vordering ter zake uitgesloten. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg van geleverde goederen sluit elke vordering eveneens uit.

Artikel 20 – Geschillen en toepasselijk recht

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, is de BV bevoegd de wederpartij, ingeval de rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de rechtbank.
2. Tenzij anders is overeengekomen, worden alle overeenkomsten beheert door het Nederlands recht.